Home | Browse
  Search:      
Book Information
/


Read

60 ปีแห่งความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Siriraj Medical Library, 1983

ISBN: 9745856835
Page: 109

 
Table of Contents | Export Formats
Page Chapter
1 60 ปีแห่งความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
20 สารบัญ
21 คำนำ
22 วิวัฒนาการของการศึกษาแพทย์ที่ศิริราช ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะก่อนการร่วมมือกับมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
35 การปรับปรุงการศึกษาแพทย์ของไทย ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2466 ถึงปี พ.ศ. 2478
45 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัญฑิตย์ สมัยความร่วมมือกับมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ (พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2478)
66 การปรับปรุงอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. 2466-2478
77 การพัฒนาอาคารสถานที่ ของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล สมัยความร่วมมือกับมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
88 ศาสตราจารย์ เอ จี เอลลิส
95 พิธีพระราชทานปริษญาครั้งแรก ของประเทศไทย*
102 ผลแห่งการปรับปรุงการศึกษาแพทย์เมื่อ พ.ศ. 2466-2478
The Committee | About | Message from the Dean | Copyright
Copyright (c) 2013 E-book Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.