Home | Browse
  Search:      
Book Information
Book of Recommendation
/


Read

๑๒๐ ชิ้นเอกของศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Siriraj Medical Library, 2008

ISBN13: 9789741109562
Page: 428

 
Table of Contents | Export Formats
Page Chapter
1 ๑๒๐ ชิ้นเอกของศิริราช
8 สารจากอธิการบดี
9 สารจากคณบดี
10 คำนิยม
11 ๑๒๐ ชิ้นเอกของศิริราช
13 สารบัญ
14 ๐๐๑-๐๒๔
15 พระมหากรุณาธิคุณ การุณย์ศิริราช
18 สืบสายพระราชการุณย์ พระเกียรติคุณเทอดธำรง
20 ก่อนจะเป็นศิริราช
23 ๐๐๑ ที่ดินโรงพยาบาลศิริราช (Land for Siriraj Hospital)
26 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 ๐๐๒ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว (Statue of King Rama V)
31 ๐๐๓ นาฬิกาพระราชทาน (Grandfather Clocks Decorated with King Rama V Emblem)
33 ๐๐๔ ตู้พระราชทานในงานพระบรมศพ รัชกาลที่ ๕ (Bookcase from Royal Cremation of King Rama V)
34 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
37 ๐๐๕ ระบบประปาพระราชทาน (Siriraj Hospital Water Supply System)
39 ๐๐๖ เข็มอุปการะกิตติศักดิ์ (Honorary Benefactor Pin)
40 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
43 ๐๐๗ เข็ม สผ ("Sor Por" Royal Pin)
44 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
47 ๐๐๘ ชุดเครื่องมือทำพระทนต์ถวายรัชกาลที่ ๖ (Instruments for King Rama VI's Dental Treatment)
48 พระผู้ทรงเป็นมงคลนาม: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
51 ๐๐๙ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ (Portrait of Queen Saovabha Phongsri and Prince Siriraj Kakudhabhandha)
53 ๐๑๐ ของที่ระลึกงานพระเมรุท้องสนามหลวง (Memorabilia from Royal Creamtion of Prince Siriraj Kakudhabhandha)
54 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์นรินทรเทพยกุมารี กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
57 ๐๑๑ ที่ดินสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย (Land for Male Medical Student Dormitory)
60 สมเด็จพระมหิตลาเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
63 ๐๑๒ พระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก (Statue of Prince Mahidol of Songkla)
67 ๐๑๓ พระรูปต้นแบบของสมเด็จพระบรมราชชนก (Original Statuette Model of Prince Mahidol of Songkla)
69 ๐๑๔ พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนก (Portrait of Prince Mahidol of Songkla)
71 ๐๑๕ ชุดเครื่องมือแพทย์ (Medical Instrument of Prince Mahidol of Songkla)
75 ๐๑๖ สมุดบันทึกคำบรรยาย (A Collection of Lecture Notes taken by Prince Mahidol of Songkla)
79 ๐๑๗ กล่องบัตรดรรชนี (Index Cards of Prince Mahidol of Songkla)
80 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
83 ๐๑๘ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (Statue of Princess Sri Nagarindra, the Princess Mother)
86 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
89 ๐๑๙ เครื่องฉายรังสีสามมิติ (Three Dimensional Conformal Radiation Therapeutic Device)
92 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
95 ๐๒๐ ปอดเหล็ก (Iron Lung / Drinker Respirator)
97 ๐๒๑ อ่างธาราบำบัด (Hubbard Tank)
99 ๐๒๒ เข็มพระราชทานรูปช้างชูหัวใจ ("Elephant Holding the Heart" Royal Pin)
100 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
103 ๐๒๓ พระพุทธเมตตาคุณากร (Phra Buddha Mettakhunakon Image)
104 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
107 ๐๒๔ เครื่องมือแพทย์ยุคโรมัน (Medical Instruments from the Roman Period)
108 ๐๒๕-๐๓๙
109 สมบัติของชาติ เวชศาสตร์สถาน
113 ๐๒๕ ตึกมหิดลบำเพ็ญ (Mahidolbumpen Building)
115 ๐๒๖ ตึกกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy Building)
117 ๐๒๗ ตึกอำนวยการ (Administration Building)
119 ๐๒๘ ศาลาท่าน้ำศิริราช (Siriraj Waterfront Pavilion)
123 ๐๒๙ ตึกมหิดลวรานุสสรณ์ (Mahidol Varanussorn Building)
125 ๐๓๐ หอประชุมราชแพทยาลัย (Rajapattayalai Auditorium)
129 ๐๓๑ ตึกผู้ป่วยนอกเก่า (Old Out-Patient Department Building)
131 ๐๓๒ ถนนจักรพงษ์ (Chakrabongse Road)
133 ๐๓๓ อาคารสถานีรถไปธนบุรี (Thonburi Railway Station)
137 ๐๓๔ เครื่องเรือนโบราณ (Antique Furniture)
139 ๐๓๕ เครื่องพิมพ์ดีดแคร่ตาย (Smith Premier No.4 Typewriter)
143 ๐๓๖ โคมระย้า ณ ตึกอำนวยการ (Chandelier of Adminitration Building)
145 ๐๓๗ ท่อประปาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (Old Municipal Water Pipes Across the Chao Phraya River)
149 ๐๓๘ ลิฟต์ตัวแรก (First Lift)
151 ๐๓๙ ตู้ชุมสายโทรศัพท์ต่อด้วยมือ (Manual Talephone Switchbord)
154 ๐๔๐-๐๗๐
155 อุปกรณ์ล้ำค่า การรักษาพยาบาล
159 ๐๔๐ ชุดเครื่องมือสูติศาสตร์ (Obstetric Instruments)
163 ๐๔๑ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Monoaural Stethoscope)
165 โถปัสสาวะแก้วสำหรับผู้ป่วยหญิง (Female Urinal Glass Container)
167 ๐๔๓ เครื่องละลายยาเม็ด (Medicinal Tablet Dissolving Device)
169 ๐๔๔ ชุดให้น้ำเกลือยุคเริ่มแรก (Hypodermoclysis Set & Intravenous Infusion Set)
173 ๐๔๕ เครื่องควบคุมอัตราการหยดของสารอาหาร (Parenteral Nutrition Infusion Pump)
175 ๐๔๖ เครื่องรมยาทิงเจอร์เบนซอยน์ (Tr. Benzoin Inhalers)
177 ๐๔๗ เครื่องยิงลำแสงซีนอน (Xenon Arc Lamp Photocoagulator)
179 ๐๔๘ เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับดูดเศษเหล็กจากตา (Electrical Magnet for Intraocular Foreign Body Removal)
181 ๐๔๙ เครื่องตรวจการทำงานของหูชั้นกลางและเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Acoustic Tympanometre and Brainstem Evoked Response Audiometre)
183 ๐๕๐ กล้องส่องหลอดลมและหลอดอาหารชุดแรก (First Bronchoscope & Esophagoscope)
185 ๐๕๑ สิ่งแปลกปลอมในหลอดลมและหลอดอาหาร (Foreign Bidies from Bronchus & Esophagus)
187 ๐๕๒ แผ่นดามกระดูกทำจากงาช้าง (Ivory Plates)
189 ๐๕๓ ขาเทียมไม้ไผ่ (Bamboo Artificial Leg)
193 ๐๕๔ เครื่องฝึกเดิน (Lokomat)
195 ๐๕๕ กล้องส่องทางเดินอาหาร (Endoscope, Esophagoscops and Gastroscops)
199 ๐๕๖ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiograph Device)
201 ๐๕๗ เครื่องสแกนเชิงเส้นตรง (Rectilinear Scanner)
203 ๐๕๘ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapeutic Device)
205 ๐๕๙ หน้ากากให้ยาสลบ และเครื่องดมยาสลบ (Schimmelbusch Mask & Heidbrink Anesthetic Machine)
209 ๐๖๐ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดดาวินซี เอส (da Vinci S Operation Assisting Robot)
211 ๐๖๑ เครื่องปั่นแยกเลือดในความเย็น (Refrigerated Centrifuge)
215 ๐๖๒ เครื่องตรวจเลือดเคมีคลินิกกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Chemical Analyzer)
217 ๐๖๓ สมุดบันทึกการตรวจพยาธิวิทยาเล่ม ๑ (Biopsy Report Book No.1)
219 ๐๖๔ รายงานย่อผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics-Gynecology Patient Summary)
221 ๐๖๕ บันทึกประจำวัน ศ. พญ.คุณสุภา ณ นคร (Diary of Prof. Dr. Khun Supa Na Nakorn)
223 ๐๖๖ หนังสือสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๖: รายงานข้อมูลทางสถิติการแพทย์เล่มแรก (Statistical Report 1963)
225 ๐๖๗ เอกสารสถิติข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง "Statistical Report 1969" (Statistical Report 1969)
227 ๐๖๘ ธงที่ระลึกวันมหิดล (Mahidol Day Commemorative Flag)
231 ๐๖๙ ตราสัญลักษณ์ศิริราช (Siriraj Hodpital Emblem)
233 ๐๗๐ ของที่ระลึกในวาระต่างๆ ของศิริราช (Various Commemorative Items of Siriraj Hospital)
236 ๐๗๑-๐๙๖
237 ก่อเกิดสืบสวน แพทยศาสตรศึกษา
240 ประวัติโรงเรียนแพทย์
245 ๐๗๑ ประติมากรรมนูนต่ำรูปพระอาจวิทยาคม (Bas-relief of Prof. Dr. George B. McFarland)
247 ๐๗๒ ธงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (The University of Medical Sciences Flag)
249 ๐๗๓ โครงกระดูกพระยาอุปกิตศิปสาร (Skeleton of Phraya Upakitsilpasarn)
251 ๐๗๔ โครงกระดูกนายพันตรีหลวงวิฆเนศประสิทธิ์วิทย์ และของใช้ส่วนตัว (Skeleton & Personal Items of Luang Vikanate Prasitwit)
253 ๐๗๕ โครงการกระดูก ศ. นพ.สุด แสงวิเชียร (Skeleton of Prof. Dr. Sood Sangvichien)
254 โครงการกระดูกเพื่อการเรียนการสอนของศิริราช
255 ๑๐๙ ก้อนนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Stones)
257 ๐๗๖ โครงการกระดูกของผู้ป่วยโรคกระดูกอ่อน (Skeleton of Rickets Patient)
259 ๐๗๗ โครงกระดูกของผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (Skeleton of Osteogenesis Imperfecta Imperfecta Patient)
260 สิ่งแสดงเพื่อการศึกษา
263 ๐๗๘ ต่อมน้ำลายและใบหน้า (The Salivary Glands & Facial Structure)
265 ๐๗๙ ระบบประสาทปลายทั้งร่าง (The Whole Body Peripheral Nervous System)
267 ๐๘๐ ระบบหัวใจและหลอดเลือดแดงทั่วร่าง (The Heart & Whole Body Arterial System)
269 ๐๘๑ กล้ามเนื้อและหลอดเลือดดำชั้นตื้นใต้ผิวหนัง (The Whole Body Muscles & Subcutaneous Veins)
271 ๐๘๒ ทารกกำลังจะคลอด (The Full Term Fetus in Utero)
273 ๐๘๓ แฝด (Twins)
277 ๐๘๔ หัวใจอยู่นอกทรวงอก (Ectopia Cordis)
279 ๐๘๕ เอออร์ตาสองเส้น (Double Aorta/Aortic Ring)
281 ๐๘๖ เอออร์ตาอยู่ทางขวา (Right-Sided Aorta)
283 ๐๘๗ อัณฑะของผู้ป่วยโรคเท้าช้าง (Scrotum of a Patient with Elephantiasis)
285 ๐๘๘ เลนส์ของต้อกระจก (Cataract Lenses)
287 ๐๘๙ กล่องเสียงจำลอง (Larynx Model)
289 ๐๙๐ เครื่องฉายสไลด์แบบแลนเทิร์น (Lantern Slide Projector)
291 ๐๙๑ กล้องจุลทรรศน์ (A Collection of Microscopes of Various Periods)
297 ๐๙๒ การแสดงจุดนวดไทยแบบราชสำนักบนร่างอาจารย์ใหญ่(Thai Traditional Massage Pressure Points as Demonstrated on Cadaver)
301 ๐๙๓ เครื่องบันทึกชนิดปั่นทีละรอบ (Spinning Kymograph)
305 ๐๙๔ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Inductorium-Model O)
307 ๐๙๕ ตำราแพทย์ (Medical Textbooks)
312 ๐๙๖ โครงการสารศิริราช (Siriraj Hospital Gazette Project)
316 ๐๙๗-๑๐๗
317 รวมหลักฐานวิชาการไว้ ให้อนุชนได้ค้นคว้า
321 ๐๙๗ เครื่องมือชันสูตรพระบรมศพรัชกาลที่ ๘ (Instruments for King Rama VIII Autopsy)
323 ๐๙๘ ซีอุย (Si Ouey)
325 ๐๙๙ ฉากจำลองเหตุการณ์สึนามิ (Diorama of Devastating Tsunami Aftermath)
328 ศิริราชกับโบราณคดีศึกษา
331 ๑๐๐ ฟันไดรโอปิเทคัส (Dryopithecus Tooth)
333 ๑๐๑ โฮโม อีเรคตัส (Homo erectus)
335 ๑๐๒ เครื่องมือหิน ๓ สมัย (Prehistoric Stone Tools from Three Periods)
339 ๑๐๓ เครื่องประดับยุคก่อนประวัติศาสาตร์ (Prehistoric Ornaments)
341 ๑๐๔ ลายเขียนสีแดงบนภาชนะบ้านเชียง (Red Paint on Ban Chiang's Pottery)
343 ๑๐๕ โครงกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่ (Neolithic Skeletal Remains)
345 ๑๐๖ เส้นไหมบ้านเชียง (Ban Chiang's Silk Fibres)
347 ๑๐๗ โลงศพไม้ (Log Coffin)
348 ๑๐๘-๑๒๐
349 วิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าสู่สังคม
353 ๑๐๘ การค้นพบวงจรชีวิตของพยาธิตัวจี๊ด (Discovery of Life Cycle of Gnathostoma spinigerum)
359 ๑๑๐ เครื่องกลั่นน้ำไร้พัยโรเจ็น (Pyrogen-Free Distillation Device)
363 ๑๑๑ พยาธิไรเลทตินา ศิริราจิ (Raillietina siriraji)
365 ๑๑๒ กล้ามเนื้อพาลาโตอิพิกล็อตติคัส (Palatoepiglotticus Muscle)
369 ๑๑๓ เครื่องฉีดยาขนาดเล็ก (Micromentre Syringe)
371 ๑๑๔ เครื่องดูดตลอดเวลา ดัดแปลงจากเครื่องสูบลมสำหรับตู้เลี้ยงปลา (Continuous Suction Modified from Aquarium Fish Pump)
373 ๑๑๕ เครื่องมือกระตุ้นเร่งให้กระดูกติดเร็ว (Bone Healing Stimulator)
377 ๑๑๖ เครื่องผสมเกลือไอโอดีน (Salt Mixing Machine)
381 ๑๑๗ เครื่องไตเทียม (Hemodialysis Machine)
385 ๑๑๘ เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี (Siriraj Radiant Warmer)
389 ๑๑๙ เข็มขัดรัดคางและขอสำหรับดึงหนังศรีษะ (Head-Chin Rubber Belt & Scalp Traction Hook)
391 ๑๒๐ เครื่องมือเก็บกักสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (Siriraj Chamber)
394 120 Memorabilia of Siriraj
410 บรรณานุกรม
418 ขอขอบคุณ : เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล
420 กองบรรณาธิการ
421 คณะกรรมการจัดทำหนังสือ ๑๒๐ ชิ้นเอก
The Committee | About | Message from the Dean | Copyright
Copyright (c) 2013 E-book Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.